Home >> Klantenservice >> voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen, Lorkeers [ Darts-Billiards & More] en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lorkeers [ Darts-Billiards & More], voor de uitvoering waarvan door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Lorkeers [ Darts-Billiards & More] niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lorkeers [ Darts-Billiards & More] in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Maten en gewichten vermeld in catelogi of in afbeeldingen geven slechts een aanduiding bij benadering weer doch binden Lorkeers [ Darts-Billiards & More] niet.
2. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de  Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Lorkeers [ Darts-Billiards & More] daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lorkeers [ Darts-Billiards & More] niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Lorkeers [ Darts-Billiards & More] en de Wederpartij wordt aangegaan vooronbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Lorkeers [ Darts-Billiards & More] derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Lorkeers [ Darts-Billiards & More] gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Lorkeers [ Darts-Billiards & More] gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Lorkeers [ Darts-Billiards & More] bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Lorkeers [ Darts-Billiards & More] gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Lorkeers [ Darts-Billiards & More] bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Lorkeers [ Darts-Billiards & More] onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] toekomende bevoegdheid of een op Lorkeers [ Darts-Billiards & More] rustende verplichting ingevolge de wet;
- in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Lorkeers [ Darts-Billiards & More] alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
12. Het vervoer van zaken geschiedt, tenzij anders overeengekomen en behoudens leveringen aan particulieren, altijd voor risico van de wederpartij, ook indien franco levering is overeengekomen. Dit geldt eveneens wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] zijn.

Artikel 4.  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Lorkeers [ Darts-Billiards & More] ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Lorkeers [ Darts-Billiards & More] gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Lorkeers [ Darts-Billiards & More] gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Lorkeers [ Darts-Billiards & More] de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Lorkeers [ Darts-Billiards & More] op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Lorkeers [ Darts-Billiards & More], zal Lorkeers [ Darts-Billiards & More] in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] genoemde termijn te voldoen, tenzij Lorkeers [ Darts-Billiards & More] anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lorkeers [ Darts-Billiards & More] vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
2. waarop Lorkeers [ Darts-Billiards & More] geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lorkeers [ Darts-Billiards & More] niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lorkeers [ Darts-Billiards & More] zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Lorkeers [ Darts-Billiards & More] ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lorkeers [ Darts-Billiards & More] gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5. Onder overmacht wordt onder andere begrepen: (burger-)oorlog, oorlogsgevaar, terreur, oproer, watersnood,waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Lorkeers [ Darts-Billiards & More], transportmogelijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Lorkeers [ Darts-Billiards & More] c.q. bij haar leveranciers, tekortkomingen door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.
6. Wanneer Lorkeers [ Darts-Billiards & More] in geval van overmacht de nakoming van haar verbintenis opschort, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij nimmer jegens wederpartij aansprakelijk voor de schade die daardoor bij de wederpartij ontstaat.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] aangegeven. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is te allen tijde gerechtigt te verlangen dat het volledige factuurbedrag, althans een door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] in de offerte vermeld percentage daarvan 7 dagen voorafgaand aan de levering van zaken en de montage daarvan op een door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] op te geven te worden gestort.
3. De wederpartij is gehouden (het resterende deel van) de prijs van gezochte zaken alsmede de kosten van montage contant af te rekenen op het tijdstip van levering en/of montage.
4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SLBiljartservice kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Lorkeers [ Darts-Billiards & More] echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7.  Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Lorkeers [ Darts-Billiards & More] gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Lorkeers [ Darts-Billiards & More] daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Lorkeers [ Darts-Billiards & More] gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Lorkeers [ Darts-Billiards & More] bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Lorkeers [ Darts-Billiards & More] zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] en door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8.  Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. De garantietermijn wordt gerekend vanaf de datum van levering volgens de factuurdatum,welke tevens als garantiebewijs geldt. De garantie is niet overdraagbaar op opvolgende koper(s).
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lorkeers [ Darts-Billiards & More], de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Lorkeers [ Darts-Billiards & More] geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Lorkeers [ Darts-Billiards & More] in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Lorkeers [ Darts-Billiards & More] in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Lorkeers [ Darts-Billiards & More] de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Lorkeers [ Darts-Billiards & More], vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] te retourneren en de eigendom daarover aan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] te verschaffen, tenzij Lorkeers [ Darts-Billiards & More] anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9. Voorzover de wederpartij door derden tijdens de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] en voorzover werkzaamheden na verkregen toestemming, naar het oordeel van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] onvakkundig en niet conform gebruiks en eveneens ontheven uit zijn garantieverplichting indien naar haar oordeel onderhoudswerkzaamheden door derden op onvakkundige wijze en niet volgens de voorgeschreven wijze zijn uitgevoerd.
10. De garantieverplichting van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] ten opzichte van de wederpartij zal ongeacht hetgeen in dit artikel is vermeld nimmer verder strekken dan de garantie die Lorkeers [ Darts-Billiards & More] van haar leverancier ontvangt voor die zaken en onderdelen die niet door SL Biljarservice zelf zijn vervaardigd en voor zoveel haar leverancier verhaal biedt.
11. Op reparaties en onderhoud anders dan ter uitvoering van een garantiebepaling wordt door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] geen garantie verleend.
12. Vervangende  zaken of onderdelen worden alleen aan wederpartij ter beschikking gesteld gedurende de reparatietijd voorzover dit bij de reparatieopdracht is overeengekomen met Lorkeers [ Darts-Billiards & More].

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien Lorkeers [ Darts-Billiards & More] aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is nimmer aansprakelijk voor schade door een wederpartij of derden geleden in verband door de  Lorkeers [ Darts-Billiards & More] geleverde zaken, dan wel in bruikleen of anderszins beschikbaar gestelde zaken of verrichte montage of reparatiewerkzaamheden, tenzijn de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] of door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] ingeschakelde derden.
3. SL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. Uitgesloten van schadevergoeding is bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving, letselschade, derving van inkomsten, schade welke een gevolg is van ander gebruik van de geleverde zaken dan waarvoor de zaken bestemd zijn of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken.
5. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
8. Indien Lorkeers [ Darts-Billiards & More] aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9. De aansprakelijkheid van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
11. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] is nimmer gehouden meer schadevergoeding uit te keren dan de verzekeraar van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] aan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] uitkeert.

Artikel 10. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lorkeers [ Darts-Billiards & More] en de door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren.
3. verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Lorkeers [ Darts-Billiards & More] van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Lorkeers [ Darts-Billiards & More] voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Lorkeers [ Darts-Billiards & More] toerekenbaar is.
2. Indien Lorkeers [ Darts-Billiards & More] uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Lorkeers [ Darts-Billiards & More] zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lorkeers [ Darts-Billiards & More], zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lorkeers [ Darts-Billiards & More] partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Geschillen tussen leverancier en wederpartij voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook zullen te allen tijde worden voorgelegd aan de Rechtbank te Almelo tenzij een geschil behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank sector kanton.


Aanvullende algemene voorwaarden bij levering van producten via internet

Artikel 15. Communicatie 

1. Iedere communicatie tussen Lorkeers [ Darts-Billiards & More] en wederpartij kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
2. De door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door wederpartij.
3. Elektronische communicatie door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de afnemer daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de wederpartij, komt dit voor risico van de wederpartij, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.    

Artikel 16. Informatieplichten Lorkeers [ Darts-Billiards & More]

1. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan wederpartij al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst, door middel van daartoe op de website, in de Browser van wederpartij of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
2. Onverminderd eventueel voor SL bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden te bewaren, is leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voor afnemer toegankelijk te houden.
3. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] stelt middels zijn website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
- naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;-
- de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst;
- de prijs met inbegrip van alle belastingen;
- de wijze van aflevering en betaling;
- de eventuele kosten van aflevering;
- het adres waar de wederpartij een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de website van
Lorkeers [ Darts-Billiards & More] anders wordt aangegeven.
4. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat wederpartij ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Lorkeers [ Darts-Billiards & More] niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van wederpartij op grond van schending door Lorkeers [ Darts-Billiards & More] van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het totstandkomen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.    

Artikel 17. Aanvullende bepalingen voor totstandkoming overeenkomst via internet

1. Uitingen van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] op de website met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten en/of producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten.
2. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] van de bestelling van de wederpartij. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

Artikel 18. Privacy
 
1. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van SL Biljartserivce (welke hier (mede) toegankelijk is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsge¬gevens.
2. Wederpartij is ervan op de hoogte dat Lorkeers [ Darts-Billiards & More] de persoonsgegevens van de wederpartij verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de wederpartij op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende  onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar de wederpartij vandaan komt en de producten of diensten die wederpartij heeft besteld. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de wederpartij te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de wederparijt.
3. Wederpartij mag de gegevens die Lorkeers [ Darts-Billiards & More] over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Wederpartij heeft het recht Lorkeers [ Darts-Billiards & More] te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de wederpartij te verwijderen of af te schermen. Lorkeers [ Darts-Billiards & More] zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Lorkeers [ Darts-Billiards & More] en het privacybelang van de wederpartij en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, wederpartij informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de wederparitj van producten en/of diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  Enschede
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Lorkeers [ Darts-Billiards & More].
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.